Bazkideentzat

Arau batzuk:

4.- artikulua.- Bazkideak bi mailakoak izango dira: aktiboak eta lankideak.
5.- artikulua.- Euskal Herrian jaiotako euskaldun guztiak eta euren ondorengoak –edozein Herrialdetan jaiotakoak eta 18 urte badituzte – izan daitezke bazkide aktiboak. Batzarretan bazkide aktiboek hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea dute.
6.- artikulua.- Estatutuetako bosgarren artikuluan jazotako baldintzak betetzen ez dituztenak baina Euzko Etxearen alde lan egin nahi dutenak ere bazkide lankide izan daitezke.
9.- artikulua.- Santiagotik at bizi diren eta hiriburuan pasaeran dauden euskaldunak edo euren ondorengoak, nahiz eta bazkide aktiboak edo bazkide lankideak ez izan, batzarretara eta Elkarteko lokaletara bertaratzeko eskubidea izango dute, betiere bazkide batekin baldin badatoz.
11.- artikua.- Euzko Etxearen bazkidea izan nahi duen hautagaia bi bazkide aktibok aurkeztu behar dute. Bi bazkide aktiboek beregain hartuko dute eskatzailearen adierazpenen benetakotasuna, ohorea eta onartua izateko baldintza guztiak betetzen dituela bermatzeko erantzukizuna.

Bazkideen urteko kuota: 130.000 $
Euskal pilota: Bazkideen urteko kuota eta urtero beste 70.000 $.
De los socios

Algunas normas:

Art.4°.- Los socios serán de dos categorías: activos y cooperadores.
Art.5°.- Pueden ser socios activos todos los vascos nacidos en Euskal Herria y sus descendientes de cualquier país que sean y que hayan cumplido 18 años. Loa socios activos tienen derecho a voz y voto en las Asambleas.
Art.6°.- Pueden ser socios cooperadores todas las personas que, no reuniendo las condiciones establecidas en el Art.5° de los Estatutos deseen cooperar en cualquier forma con Euzko Etxea.
Art.9°.- Los vascos o sus descendientes no siendo socios activos ni cooperadores que residan fuera de Santiago y se encuentren de paso en la capital, tendrán derecho a asistencia a las reuniones sociales y a los locales de la Institución, siempre que sean presentados por un socio a lo menos.
Art.11°.- Toda persona que desee pertenecer a Euzko Etxea debe ser presentada por dos socios activos, quienes responderán de la verdad de las declaraciones del solicitante, de su honorabilidad y de que reúna las condiciones exigidas para el ingreso.

Cuotas de socio: $ 130.000 anual
Pelota Vasca : cuota de socio, más $ 70.000 anual